Najważniejsze kompetencje Sądu Najwyższego

Najważniejsze kompetencje Sądu Najwyższego

in Problemy |

Czym jest instytucja Sądu Najwyższego?

Sąd Najwyższy jest naczelnym organem władzy sądowniczej w Polsce. W jego skład wchodzą: I Prezes Sądu Najwyższego, który jest powoływany przez prezydenta na okres 6 lat spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Prezydent powołuje także pozostałych prezesów Sądu Najwyższego na wniosek I Prezesa. Kandydatów na sędziów powołuje się na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa na czas nieoznaczony. Na stanowisko sędziego może zostać powołana osoba posiadająca polskie obywatelstwo, która ukończyła studia prawnicze i odznacza się wysokim poziomem wiedzy prawniczej oraz doświadczeniem zawodowym. W skład Sądu Najwyższego wchodzą 4 Izby: Izba Cywilna, Karna, Wojskowa oraz Pracy, ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Działanie Sądu Najwyższego reguluje Konstytucja RP i ustawa o Sądzie Najwyższym.

Jakie kompetencje posiada Sąd Najwyższy? 

1. Przede wszystkim Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działaniem sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. Nazywa się to nadzorem judykacyjnym. Nadzór ten obejmuje rozpoznawanie kasacji i skarg nadzwyczajnych, podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne.

2. Zajmuje się także rozpoznawaniem protestów wyborczych oraz stwierdzaniem ważności przeprowadzanych w Polsce wyborów oraz ważności referendum ogólnokrajowego oraz referendum konstytucyjnego.

3. Zajmuje się także rozpoznawaniem protestów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

4. W jego kompetencji leży także rozstrzyganie nadzorcze w stosunku do samorządów zawodowych (np. adwokatów, notariuszy i radców prawnych).

5. Sąd Najwyższy opiniuje ustawy i inne akty prawne na podstawie których działają i orzekają sądy oraz także opiniuje inne ustawy, jeśli uzna to za potrzebne.

6. Rozpatruje skargi kasacyjne od orzeczeń Trybunału do Spraw Sportu.

Orzeczenia Sądu Najwyższego wydawane są podczas rozpraw i posiedzeń. SN orzeka w składzie 3 sędziów chyba, że ustawa stanowi inaczej. Sąd Najwyższy raz w roku ma obowiązek przestawić prezydentowi i Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Sejmowi i Senatowi RP sprawozdanie ze swojej działalności.

Polityka partii rządzącej a niezawisłość Sądu Najwyższego – czy jest zagrożona?

Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowy Rok – Nowy Sąd?

W ciągu ostatnich kilku miesięcy głośno było o sytuacji w polskim sądownictwie. Pod znakiem zapytania postawiona została praworządność naszego kraju....

Zamknij